?irk?t haqq?nda


  • Haqq?m?zda

Kercom MMC ?irk?ti Az?rbaycan iqtisadiyyat?n?n qeyri-neft sektorunda f?aliyy?t g?st?rir. Hal-haz?rda ?irk?t k?nd t?s?rr?fat? sah?sind? пїЅMr. BeeпїЅ brendi ad? alt?nda ar???l?q layih?sini inki?af etdirir. Yax?n g?l?c?kd? ?KT v? Turizm sah?l?rind? layih?l?rini aktivl??dirm?yi planla?d?r?r.

 

  • Missiyam?z

?irk?tin m?qs?di a?a??dak? h?d?fl?rd?n ibar?tdir:

– пїЅAz?rbaycan iqtisadiyyat?n?n qeyri-neft sektorunu inki?af etdirm?k,

– пїЅ?lk?nin ixrac potensial?n? art?rmaq,

– пїЅYerli istehsal? art?rmaq,

– пїЅ ?TпїЅlayih?l?rinin h?yata ke?irilm?si vasit?sil? ?lk?nin intellektual sah?sini inki?af etdirm?k,

– пїЅ?lk?nin geoco?rafi potensial?ndan s?m?r?li istifad? ed?r?k, turizm sah?sini inki?af etdirm?k.

 

  • Biznesin f?ls?f?si

?irk?tin biznes f?ls?f?si a?a??da qeyd olunan sektorlar?n toqqu?an maraqlar?n?n k?si?m? n?qt?l?rini ?z? ??xarmaqla biznesin inki?af?na nail olmaqd?r:

– K?nd t?s?rr?fat? (istehsal?n art?r?lmas?),

– ?nformasiya texnologiyalar? (layih?l?rin effektivliyini art?rmaq),

– Maliyy? sektoru (maliyy? d?st?yi v? ?m?kda?l?q),

– T?hsil sektoru (insan resurslar? siyas?ti v? intellektual sah?nin stimulla?d?r?lmas?),

– D?vl?t sektoru (d?vl?tin strategiyas?na uy?unluq v? d?vl?t d?st?yi),

– Media (c?miyy?tl?, daxili v? xarici iqtisadi subyektl?rl? effektiv kommunikasiya kanal?).