Kercom MMC Sahibkarlar Konfederasiyas?n?n ?zv? t?yin edildi


Kercom ?irk?ti Az?rbaycan Respublikas? Sahibkarlar (???g?t?r?nl?r) T??kilatlar? Milli Konfederasiyas?n?n ?zv? t?yin edildi.

Sahibkarlar Konfederasiyas? sahibkarl?q f?aliyy?ti il? m???ul olan h?quqi v? fiziki ??xsl?rin k?n?ll?l?k ?sas?nda fa?liyy?tini ?laq?l?ndir?n, onlar?n h?quqi v? iqtisadi m?nafel?rini m?dafi? ed?n, ?z?n? idar?ed?n, ictimai-faydal? m?qs?dl?ri da??yan, ?z f?aliyy?tinin ?sas m?qs?di kimi g?lir ?ld? etm?yi n?z?rd? tutmayan qeyri-kommersiya, qeyri-h?kum?tпїЅt??kilat?d?r.

 

Konfederasiya ?z?nd? 6000-d?n ?ox sahibkarl?q subyektini, o c?ml?d?n 70-? q?d?r iqtisadi v? sosial y?n?ml? assosiasiya v? ittifaq? birl??dirir.

пїЅ пїЅ пїЅ пїЅ пїЅ пїЅ пїЅ пїЅ пїЅ пїЅ пїЅ пїЅ Tarix: 03.05.2016