Kercom MMC пїЅ?xraca haz?r olпїЅ layih?sind? i?tirak edir.


Kercom MMC Almaniya Beyn?lxalq ?m?kda?l?q C?miyy?ti (GIZ) il? Az?rbaycanda ?xrac?n v? ?nvestisiyalar?n T??viqi Fondunun (AZPROMO) birg? h?yata ke?irdiyi пїЅ?xraca haz?r olпїЅ layih?sind? i?tirak edir.

Bu m?qs?dl?, 03.03.2016-c? il tarixind? Kercom MMC il? Az?rbaycanda ?xrac?n v? ?nvestisiyalar?n T??viqi Fondu (AZPROMO) aras?nda пїЅ?xraca haz?r olпїЅ layih?si ??r?iv?sind? i?tiraka dair b?yannam? imzalanm??d?r.

Layih?nin ?sas m?qs?di Az?rbaycanda f?aliyy?t g?st?r?n ki?ik v? orta sahibkarl?q subyektl?rinin ixrac sah?sind? maarifl?ndirilm?si, onlar?n n?z?ri v? praktiki bilikl?rinin art?r?lmas?d?r.

Layih?d? n?z?rd? tutulmu? maarifl?ndirm? t?dbirl?ri ??r?iv?sind?,пїЅixraca dair sertifikatla?d?rma, etiketl?m?, g?mr?k prosedurlar?, bazar t?dqiqatlar?n?n apar?lmas? v? s. m?vzular? ?hat? ed?n yerli v? xarici m?t?x?ssisl?rin i?tirak? il? t?liml?rin t??kili v? m?lumat m?badil?si n?z?rd? tutulur.

Layih?nin realla?d?r?lmas? ki?ik v? orta sahibkarlar?n ixrac sah?sind? maarifl?ndirilm?si, xarici bazarlara ??x???n?n d?st?kl?nm?si v? qeyri-neft m?hsullar?n?n ixrac?n?n t??viqi bax?m?ndan ?h?miyy?tli olacaqd?r.

пїЅ пїЅ пїЅ пїЅ пїЅ пїЅ пїЅ пїЅ пїЅ пїЅ пїЅ пїЅ Tarix: 04.03.2016